Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1104 / 08.09.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0006
Заглавие:
"Модернизация на уличното осветление на община Каолиново"
Описание:
Въведение: Община Каолиново е разположена в Североизточна България, част от област Шумен. Общината се състои от 16 населени места. Административен център е град Каолиново. Населението на общината към 1.02.2011 година е 12 093 души. Населени места в Община Каолиново са: гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла, с. Дойранци, с. Долина, с. Загориче, с. Климент, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Наум, с. Омарчево, с. Пристое, с. Сини вир, с. Средковец, с. Тодор Икономово и с. Тъкач. Състояние на съществуващото осветление:Състоянието на уличното осветление е анализирано в енергиен одит “Детайлно обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на Община Каолиново”. Основните изводи от проведения одит са: - В населените места на община Каолиново преди повече от 5 години поетапно са подменяни осветители. Подмяната не обхваща цялата мрежа. На места не е завършена напълно, като са необходими доста инвестиции за подмяна на стълбове и проводници, подмяна на улично осветление; - Уличното осветление по селата е крайно незадоволително. Необходима е частична подмяна с нови икономични осветители и добавяне на нови такива; - Необходима е замяна на живачните лампи 400W, 250W и 125 W, КЛЛ и амортизирани стари осветители с нови с метал-халогенни лампи 100W, 70W и 50W, с повишен светлинен поток. - Съществуващите осветители са производство от преди 6 - 20 години, амортизирани, морално остарели, високоенергоемки, с нисък к.п.д. (коефициент на полезно действие), с повредени oптични системи; - Нужно е изграждане на нова осветителна уредба на местата, където досега не е имало такава. С новите осветители ще се постигне:-Икономия на ел.енергия;-По-голяма надеждност и качество на осветлението;-По-висок к.п.д.; -Намаляване разходите за поддръжка и ползване на специализирана техника; -Намаляване на емисиите от CO2. Всички касети улично осветление в момента се управляват с часовници (релета за време). Цели на проекта за модернизация на уличното осветление: Улично осветление е съществен фактор от житейската среда и е показател за състоянието и просперитета на всяко населено място.Проектът за модернизация на уличното осветление на Община Каолиново е разработен в съответствие със съгласувана и утвърдена програма от общинското ръководство. Главните цели и задачи на настоящия проект и решенията, които се предла- гат за тяхното реализиране са следните: - Прилагане и техническа реализация на мерките и предписанията от извършения енергиен одит; - Модернизиране на уличното осветление на общината в съответствие със съвременните европейски изисквания и новите достижения на светлотехниката; - Създаване на условия за безопасно движение на моторните превозни средства и сигурна и спокойна атмосфера за пешеходците вечерно и нощно време;- Опазване на околната среда чрез намаляване на емисията на парникови газове съпровождаща производството на електроенергия; - Подобряване на светлинната среда на общината и повишаване на визуалния комфорт на града и селата.За обекта има издадено разрешение за строеж № 6/18.03.2014 г. на главния архитект на община Каолиново. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие. За всички предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката строително-монтажни работи е разработен необходимия технически проект, който е публикуван на официалната интернет страница на Възложителя в Профил на купувача: http://pk.lakorda.com/pp.php?pagetype=user
Краен срок за получаване на документи:
06.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
06.10.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Йорданова Тотева
Информация за контакти:
Документи към поръчката:
Добавен: 30.06.2016 г. 08:55 ч.; Анекс към Договор №5/22.01.2016; Размер: 27.24 Mb
Добавен: 18.02.2016 г. 14:19 ч.; Информация за върнати гаранции м.01.2016; Размер: 10.03 Kb
Добавен: 17.02.2016 г. 15:05 ч.; Договор 5/22.01.2016 г.; Размер: 45.90 Mb
Добавен: 20.01.2016 г. 07:53 ч.; Информация за върнати гаранции м.12.2015; Размер: 10.17 Kb
Добавен: 10.12.2015 г. 13:38 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 21.75 Mb
Добавен: 10.12.2015 г. 13:36 ч.; Протокол от работата на комисията; Размер: 48.27 Mb
Добавен: 11.11.2015 г. 09:54 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 48.72 Kb
Добавен: 29.10.2015 г. 14:42 ч.; Протокол №2; Размер: 1.68 Mb
Добавен: 29.10.2015 г. 14:41 ч.; Протокол №1; Размер: 396.33 Kb
Добавен: 01.10.2015 г. 14:08 ч.; Отговор на запитване; Размер: 63.34 Kb
Добавен: 01.10.2015 г. 13:30 ч.; Отговор на запитване; Размер: 58.21 Kb
Добавен: 01.10.2015 г. 11:49 ч.; Отговор на запитване; Размер: 70.48 Kb
Добавен: 28.09.2015 г. 14:32 ч.; Отговор на запитване; Размер: 2.94 Mb
Добавен: 28.09.2015 г. 11:33 ч.; Отговор на запитване; Размер: 6.96 Mb
Добавен: 23.09.2015 г. 14:48 ч.; Отговор на запитване; Размер: 2.25 Mb
Добавен: 18.09.2015 г. 08:43 ч.; Отговор на запитване; Размер: 4.22 Mb
Добавен: 18.09.2015 г. 08:42 ч.; Отговор на запитване; Размер: 3.57 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 11:43 ч.; Решение; Размер: 3.14 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:48 ч.; Технически проект; Размер: 42.65 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:47 ч.; Образци; Размер: 91.76 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:47 ч.; Проект на договор; Размер: 145 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:46 ч.; Техническа спецификация; Размер: 47 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:44 ч.; Указания; Размер: 148.59 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:41 ч.; КС; Размер: 42 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.