Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0007
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020“, осъществявани по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор при реконструкция на част от пътища на четвъртокласната пътна мрежа на община Каолиново с обща дължина 6,148 км, включени в 2 (два) подобекта, както следва: - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748 - Подобект 2: Път SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое - Духовец/ - Гусла – Средковец от км 0+000 до км 4+400” В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на обектите, включващи: 1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 2. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всеки обект/строеж, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството; 3. Съставяне на технически паспорт на всеки обекта/строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 176б, ал. 1 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.). Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект/строеж, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на документи:
17.09.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
17.09.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.01.2019 г. 11:50 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 531.29 Kb
Добавен: 29.01.2019 г. 11:48 ч.; Договор №15-21.01.2019; Размер: 18.83 Mb
Добавен: 20.11.2018 г. 10:42 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 2.02 Mb
Добавен: 20.11.2018 г. 10:41 ч.; Протокол; Размер: 4.03 Mb
Добавен: 08.11.2018 г. 11:34 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 168.14 Kb
Добавен: 09.10.2018 г. 10:35 ч.; Протокол; Размер: 439.62 Kb
Добавен: 15.08.2018 г. 12:06 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 590.13 Kb
Добавен: 15.08.2018 г. 11:42 ч.; Документация; Размер: 1.22 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.