Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
Номер от АОП:
9074967
Заглавие:
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново“.
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, Община Каолиново““, в т.ч.: 1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството, на обекта, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 2. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; 3. Съставяне на технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.).
Краен срок за получаване на документи:
24.04.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
24.04.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 06.08.2018 г. 15:18 ч.; Договор №81/11.07.18; Размер: 15.10 Mb
Добавен: 13.06.2018 г. 11:40 ч.; Протокол на комисията; Размер: 2.68 Mb
Добавен: 09.05.2018 г. 11:17 ч.; Протокол на комисията; Размер: 1.62 Mb
Добавен: 16.04.2018 г. 12:42 ч.; Документация; Размер: 663.94 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.