Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Архитектурни, инженерни, градоустройствено планиране, технически изпитвания, анализи, научни и технически консултации
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-412 / 28.03.2016 г.
Номер от АОП:
00969-2016-0004
Заглавие:
„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Каолиново, както следва: Обект 1: „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново“; Обект 2: „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Каолиново“ в т.ч.: Подобект 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр.Каолиново”; Подобект 2: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново - кв. Боймир”; Подобект 3: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долина” ул. „Васил Коларов“; Подобект 4: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Сини вир”, ул. „Пирин“ и ул. „Батак“ ; Подобект 5: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Наум”; Подобект 6: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Климент”; Обект 3: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Средковец”, Община Каолиново”; Обект 4: „Изграждане на многофункционална зала с. Гусла, община Каолиново”; Обект 5: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Йордан Йовков” с. Браничево, община Каолиново”; Обект 6; „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново”, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Каолиново по Европейски програми за програмен периода 2014 – 2020 г. или други източници на финансиране, съгласно Заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и Техническата спецификация/Заданията за проектиране.
Краен срок за получаване на документи:
26.04.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
26.04.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 19.07.2016 г. 08:46 ч.; Информация за върнат гаранция; Размер: 9.80 Kb
Добавен: 01.07.2016 г. 10:20 ч.; Договор 57/07.06.2016 г.; Размер: 8.41 Mb
Добавен: 17.05.2016 г. 11:38 ч.; Решение; Размер: 307.28 Kb
Добавен: 17.05.2016 г. 11:38 ч.; Протокол от работата на комисията; Размер: 1.67 Mb
Добавен: 12.05.2016 г. 10:33 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 211.85 Kb
Добавен: 28.03.2016 г. 12:18 ч.; Решение; Размер: 1.88 Mb
Добавен: 28.03.2016 г. 12:17 ч.; Документация; Размер: 26.33 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.