Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
Номер от АОП:
9097975
Заглавие:
"Ремонт на сгради общинска собственост по 3(три) обособени позиции": Обособена позиция 1: "Ремонт на НЧ „Просвета 1934“ - град Каолиново" Обособена позиция 2: "Ремонт на НЧ "Васил Левски 1930“ - село Тъкач, община Каолиново" Обособена позиция 3: „Ремонт на административна сграда 2 - Здравна служба- град Каолиново"
Описание:
Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради общинска собственост по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ „Просвета 1934“ - град Каолиново“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ „Васил Левски 1930“ - село Тъкач, община Каолиново“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на административна сграда 2 - Здравна служба - град Каолиново“ в т.ч.: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
21.04.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 02.07.2020 г. 14:26 ч.; Договор №69-08.06.2020; Размер: 7.69 Mb
Добавен: 02.07.2020 г. 14:25 ч.; Договор №70-08.06.2020; Размер: 7.65 Mb
Добавен: 02.07.2020 г. 14:24 ч.; Договор №71-12.06.2020; Размер: 8.95 Mb
Добавен: 21.05.2020 г. 13:23 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 3.31 Mb
Добавен: 07.04.2020 г. 10:05 ч.; Документация-ремонт на сгради; Размер: 3.04 Mb
Добавен: 07.04.2020 г. 10:04 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 80.86 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.