Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0001
Заглавие:
„Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива, чрез стокова борса за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на дизелово гориво и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” и Обособена позиция № 2: „Доставка на газ пропан-бутан за нуждите на „БКС“ в Община Каолиново”за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на количествата. Прогнозните количества за 24 (двадесет и четири) месеца по видове горива са: За Обособена позиция № 1: Дизелово гориво – 78 000 л. /седемдесет и осем хиляди литра/; Автомобилен бензин А 95Н – 12 000 л. /дванадесет хиляди литра/; За Обособена позиция № 2: Газ пропан-бутан – 2 000 л. /две хиляди литра/. Посочените количества са ориентировъчни и не обвързват възложителя със задължение за усвояването им в пълен обем. Възложителят може да заявява необходимите му количества съобразно нуждите си, като може да заявява и над прогнозните от изброените горива до достигане на стойностния праг по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Място за изпълнение на поръчката са търговски обекти /бензиностанции, газостанции/ на Продавача – собствени или наети. За обособена позиция № 1 продавачите следва да разполагат с поне една бензиностанция на територията на Община Каолиново. Горивата трябва да отговарят на БДС и „Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” приета с ПМС № 156 от 2003 г., посл. изм. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г. Продавачът представя Декларация за съответствие на качеството на течните горива. Горивата трябва да са с година на производство /заделяне/: 2020 г./2021 г./2022 г.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 25.02.2020 г. 10:43 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 406.70 Kb
Добавен: 25.02.2020 г. 10:42 ч.; Договор №17/28.01.2020 г.; Размер: 380.38 Kb
Добавен: 20.01.2020 г. 10:46 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 797.86 Kb
Добавен: 20.01.2020 г. 10:45 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 90.78 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.