Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
Номер от АОП:
9087813
Заглавие:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ, НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Описание:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ, НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново“, в т.ч.: Обект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“: Етап 4: Подобект 1.2 „Реконструкция на ул. „Цар Калоян“ от км 0+000 до км 0+440 в кв. Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново“; Етап 27: Подобект 9.1 „Реконструкция на ул. „Пробуда“ от км 0+000 до км 0+276 в кв. Кус, гр. Каолиново, община Каолиново“; Етап 41: Подобект 4 „Реконструкция на ул. „Септември“ от км 0+000 до км 0+300 в село Дойранци, община Каолиново“; Етап 13: Подобект 11.3 „Реконструкция на ул. „Панайот Волов“ от км 0+000 до км 0+626 в село Лятно, община Каолиново“; Етап 36: Подобект 5.3 „Реконструкция на ул. „Шипка“ от км 0+000 до км 0+082 в село Долина, община Каолиново“; Етап 49: Подобект 14.1 „Реконструкция на ул. „Марица“ от км 0+000 до км 0+153 в село Сини вир, община Каолиново“; Обект: Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 11 - подобект 11: „Реконструкция на ул. „Плиска“, село Климент“ Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при „Ремонт на улици в населени места в община Каолиново“, в т.ч. Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“: Етап 8 - подобект 8: Реконструкция на ул. „Пролет“, село Загориче“; Етап 19 - подобект 19: Реконструкция на ул. „Аврора“, село Тъкач“; Обект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново“: Етап 14: Подобект 12.1 „Реконструкция на ул. „Аврора“ от км 0+000 до км 0+450 в село Наум, община Каолиново“; Етап 33: Подобект 6.1 „Реконструкция на ул. „Свобода“ от км 0+000 до км 0+200 в село Средковец, община Каолиново“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при „Ремонт на улици в населени места в община Каолиново“, в т.ч.: Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 7 - подобект 7: „Реконструкция на ул. „Панайот Волов“, село Браничево“; Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 14 - подобект 14: „Реконструкция на ул. „Червен бряг“, село Пристое“; Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 18 - подобект 18: „Реконструкция на ул. „Дочо Михайлов“, село Тодор Икономово“. Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VІІІ, кв.32, село Дойранци, община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
07.05.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 23.07.2019 г. 10:00 ч.; Договор №78; Размер: 4.41 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 10:00 ч.; Договор №79; Размер: 4.55 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 09:59 ч.; Договор №80; Размер: 4.37 Mb
Добавен: 23.07.2019 г. 09:59 ч.; Договор №81; Размер: 4.13 Mb
Добавен: 17.06.2019 г. 14:44 ч.; Протокол; Размер: 3.20 Mb
Добавен: 21.05.2019 г. 11:57 ч.; Протокол; Размер: 7.12 Mb
Добавен: 24.04.2019 г. 13:53 ч.; Документация; Размер: 806.25 Kb
Добавен: 24.04.2019 г. 13:52 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 1.10 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.