Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0009
Заглавие:
„Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново със застроена площ – 610 м² и разгъната застроена площ – 610 м², в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки; дейности по въвеждане на обекта в експлоатация; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Предвижда се строителство на нова сграда, състояща се от основна зала, с капацитет до 200 човека, както и обслужващ блок – пристройка. Обслужващия блок представлява складово помещение, санитарен възел с помещение за персонала, разливачно, в което храната се доставя готова от вън, санитарни възли за мъже и жени, както и за хора с намалена подвижност, помещение за дезинфекционни и почистващи материали и кабинет на уредника. Строително - монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат: Част: Архитектурна; Част: Архитектурна–Ограда; Част: Конструктивна: 1. Изкопни работи; 2. Кофражни работи; 3. Бетонни работи; 4. Tрамбовани насипи от баластра; 5. Армировъчни работи; 6. Метална конструкция; 7. Конструкции - СМР за ограда; Част: ВиК: 1. Сградно водопроводно отклонение; 2. Външно пожарогасене; 3. Водопровод - Площадков водопровод; Вътрешен водопровод; 4. Канализация - Площадкова канализация; Сградна канализация; 5. Изгребна яма; Част: Електрическа: 1. Силова инсталация и кабелна линия НН; 2. Осветителна инсталация; 3. Заземителна инсталация; 4. Гръмоотводна инсталация; 5. Пожароизвестителна инсталация; 6. Районно осветление; Част: ОВК: 1. Отопление/климатизация; 2. Димо и топлоотвеждане; 3. Отопление WC и битови помещения; 4. Вентилация зала; 5. Вентилация WC; 6. Вентилация разливна; Част: Паркоустрояване и благоустрояване: 1. Асфалтова настилка; 2. Елементи на екстериорното обзавеждане; 3. Земни работи и озеленяване; Част: Геодезия и Вертикална планировка: 1. Настилки. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка. Количествени сметки са съпътствани от технически проект, който дава ясна представа за предвидените строително-монтажни работи. За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Каолиново.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
08.05.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 03.09.2019 г. 14:03 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.42 Mb
Добавен: 03.09.2019 г. 14:03 ч.; Договор №91/06.08.2019; Размер: 21.73 Mb
Добавен: 11.07.2019 г. 13:53 ч.; Решение; Размер: 93.01 Kb
Добавен: 11.07.2019 г. 13:53 ч.; Протокол; Размер: 426.12 Kb
Добавен: 05.07.2019 г. 12:41 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 153.29 Kb
Добавен: 30.05.2019 г. 11:52 ч.; Протокол; Размер: 346.60 Kb
Добавен: 16.04.2019 г. 14:21 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.21 Mb
Добавен: 16.04.2019 г. 14:20 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 10.03 Mb
Добавен: 16.04.2019 г. 14:13 ч.; Документация-зала Гусла; Размер: 1.20 Mb
Добавен: 16.04.2019 г. 14:10 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 424.70 Kb
Добавен: 16.04.2019 г. 14:07 ч.; Проект; Размер: 435.09 Mb
Добавен: 16.04.2019 г. 13:58 ч.; Проект-1; Размер: 435.09 Mb
Добавен: 16.04.2019 г. 11:17 ч.; Проект-2; Размер: 342.14 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.