Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
Номер от АОП:
9082533
Заглавие:
„Предоставяне на консултантски услуги при управление на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00399 между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
19.11.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 09.01.2019 г. 08:45 ч.; Договор №5; Размер: 41.47 Mb
Добавен: 06.12.2018 г. 09:42 ч.; Протокол; Размер: 7.67 Mb
Добавен: 21.11.2018 г. 10:01 ч.; Съобщение за отваряне на офертите; Размер: 297.22 Kb
Добавен: 30.10.2018 г. 10:02 ч.; Документация; Размер: 1.05 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.