Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Архитектурни, инженерни, градоустройствено планиране, технически изпитвания, анализи, научни и технически консултации
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0012
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
В обхвата на поръчката са включени дейности по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“, осъществявани по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор при рехабилитация на водопроводи в град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент с обща дължина 8,01 км, както следва:  Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново - чрез подмяна на водопровода по ул. "Миньор";  Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долина чрез подмяна на водопровод по ул. "Васил Коларов";  Подобект: Рехабилитация нажчаст от вътрешна водопроводна мрежа в с.Наум - чрез подмяна на водопровода по ул. "Иван Вазов";  Подобект: Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Сини вир чрез подмяна на водопроводи по ул.''Ивайло'', ул.''Пирин'' и ул.''Батак'';  Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент - чрез подмяна на водопровод по ул.''Мир''  Подобект: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Климент чрез подмяна на водопровод по ул. „Свобода”, ул. „В.Левски”, ул „.Херсон”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Орхидея”. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на обектите, включващи: 1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 2. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всеки обект/строеж, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството; 3. Съставяне на технически паспорт на всеки обекта/строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 176б, ал. 1 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.). Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект/строеж, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на документи:
09.11.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
12.11.2018 г. 10:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 09.05.2019 г. 11:02 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.36 Mb
Добавен: 09.05.2019 г. 11:01 ч.; Договор №63-30.04.2019; Размер: 144.85 Mb
Добавен: 11.03.2019 г. 14:45 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 326.63 Kb
Добавен: 11.03.2019 г. 14:42 ч.; Протокол; Размер: 1.78 Mb
Добавен: 13.02.2019 г. 09:58 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 166.25 Kb
Добавен: 14.01.2019 г. 15:04 ч.; Протокол; Размер: 814.62 Kb
Добавен: 17.12.2018 г. 11:31 ч.; Протокол; Размер: 588.53 Kb
Добавен: 17.12.2018 г. 11:30 ч.; Протокол; Размер: 185.67 Kb
Добавен: 31.10.2018 г. 13:43 ч.; Отговор на запитване; Размер: 87.62 Kb
Добавен: 18.10.2018 г. 13:09 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.27 Mb
Добавен: 18.10.2018 г. 12:03 ч.; Документация; Размер: 1.20 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.