Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0006
Заглавие:
„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново по 2(две) обособени позиции“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на част от пътища на четвъртокласната пътна мрежа на община Каолиново с обща дължина 6,148 км, включени в 2 (две) обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748; Обособена позиция 2: Подобект 2: Път SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое - Духовец/ - Гусла – Средковец от км 0+000 до км 4+400” в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, инвестиционните проекти и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи.
Краен срок за получаване на документи:
11.09.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
11.09.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Частично възложена и частично прекратена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция "СА"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 24.01.2019 г. 12:51 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 539.94 Kb
Добавен: 24.01.2019 г. 12:50 ч.; Договор №12-18.01.2019; Размер: 53.33 Mb
Добавен: 06.12.2018 г. 12:11 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.78 Mb
Добавен: 20.11.2018 г. 10:47 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 448.66 Kb
Добавен: 20.11.2018 г. 10:46 ч.; Протокол; Размер: 1.68 Mb
Добавен: 13.11.2018 г. 08:32 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 158.25 Kb
Добавен: 04.10.2018 г. 19:29 ч.; Протокол на комисията; Размер: 4.74 Mb
Добавен: 07.08.2018 г. 13:11 ч.; Проект за обособена позиция № 2 част II; Размер: 452.55 Mb
Добавен: 07.08.2018 г. 12:53 ч.; Проект за обособена позиция № 2 част I; Размер: 325.53 Mb
Добавен: 07.08.2018 г. 12:41 ч.; Проект за обособена позиция № 1; Размер: 406.33 Mb
Добавен: 07.08.2018 г. 11:40 ч.; Документация; Размер: 1.62 Mb
Добавен: 07.08.2018 г. 11:36 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 368.22 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.