Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
Номер от АОП:
неопределено
Заглавие:
Пазарни консултации по проект „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с. Тодор Икономово в имот № I, кв. 61 по плана на с. Тодор Икономово“ – парк“
Описание:
Във връзка с кандидатстване на община Каолиново с проектно предложение „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с. Тодор Икономово в имот № I, кв. 61 по плана на с. Тодор Икономово“ – парк“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в изпълнение на Условията за кандидатстване, моля да предоставите оферти за изпълнението на строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране, за които не са определени референтни разходи.
Краен срок за получаване на документи:
25.06.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
25.06.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Затворена
Лице за контакти:
Румяна Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 09.07.2018 г. 10:04 ч.; Решение; Размер: 21.86 Mb
Добавен: 09.07.2018 г. 10:03 ч.; Оферти; Размер: 23.04 Mb
Добавен: 18.06.2018 г. 15:59 ч.; Покана; Размер: 156.20 Kb
Добавен: 18.06.2018 г. 15:42 ч.; Документация; Размер: 4.40 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.